28 junio 2013

150 Vocabulario de nuevo HSK 1º nivel新汉语水平考试HSK一级词汇 150个

Vocabulario de nuevo HSK 1º nivel
  

爱  ài 
八  bā 爸爸  bàba 杯子  bēizi 北京  běijīng 本  běn 
不客气  bùkâqi 不  bù 
菜  cài 茶  chá 吃  chī 出租车  chūzūchē 
打电话  dǎ diànhuà 大  dà 的  de 点  diǎn 
电脑  diànnǎo 电视  diànshì 电影  diànyǐng 东西  dōngxi 都  dōu 读  dú 对不起  duìbuqǐ 多  duō 多少  duōshǎo 
儿子  ãrzi 二  âr 
饭馆  fànguǎn 飞机  fēijī 分钟  fēnzhōng 
高兴  gāoxìng 个  gâ 工作  gōngzuî 狗  gǒu 
汉语  hànyǔ 好  hào|hǎo 喝  hē 和  hã 很  hěn 后面  hîumiàn 回  huí 会  kuài 火车站  huǒchēzhàn 
几  jjǐ 家  jiā 叫  jiào 
今天  jīntiān 九  jiǔ 
开  kāi 看  kàn 
看见  kànjiàn 块  kuài 来  lɑi 老师  lǎoshī 
了  le 冷  lěng 里  lǐ 零  líng 六  iù 
妈妈  māma 吗  ma 买  mǎi 猫  māo 没  mãi 没关系  mãi guānxi 
米饭  mǐfàn 明天  míngtiān 名字  míngzi 
哪  nǎ 哪儿  nǎr 那  nà 那儿  nàr 呢  ne 能  nãng 你  nǐ 年  nián 女儿  nǚ'ãr 
朋友  pãngyou 漂亮  piàoliang 苹果  píngguǒ 
七  qī 钱  qián 前面  qiánmian 请  qǐng 去  qù 热  
râ 人  rãn 认识  rânshi 日  rì
 三  sān 商店  shāngdiàn 上  shàng 上班  shàngbān 上午  shàngwǔ 少  shǎo 谁  shuí 什么  shãnme 十  shí 时候  shíhou 是  shì 书  shū 水  shuǐ 水果  shuǐguǒ 睡觉  shuìjiào 说话  shuōhuà 四  sì 
岁  suì 
他  tā 她  tā 太  tài 天气  tiānqì 听  tīng 同学  tïngxuã 
喂  wâi 我  wǒ 我们  wǒmen 五  wǔ 
喜欢  xǐhuan 下  xià 
下午  xiàwǔ 下雨  xiàyǔ 先生  xiānsheng 现在  xiànzài 想  xiǎng 小  xiǎo 小姐  xiǎojiě 些  xiē 写  xiě 
谢谢  xiâxie 星期  xīngqī 学生  xuãsheng 学习  xuãxí 学校 xuãxiào 
一  yī 衣服  yīfu 医生  yīshēng 医院  yīyuàn 椅子  yǐzi 有  yǒu 月  yuâ 
在  zài 再见  zàijiàn 怎么  zěnme 怎么样  zěnmeyàng 这  zhâ 这儿  zhâr 中国  zhōngguï 中午  zhōngwǔ 住  zhù 桌子  zhuōzi 字  zì 昨天  zuïtiān 坐  zuî 做  zuî

No hay comentarios:

Publicar un comentario